නොවැම්බර් 19 වැනිදා අනිවාර්ය ඉල්ලුම් කල් ඉකුත්වීමත් සමගින් ඇසෝසියේට් මෝටර් ෆයිනෑන්ස් (AMF) විසින් ආර්පිකෝ ෆයිනෑන්ස් පී.එල්.සී සමාගමේ කොටස් අතුරින් 93.809 % ක් අත්කරගන්නා ලදි. AMF විසින් ආර්පිකෝ ෆයිනෑන්ස් හී 40.59% ක කොටස් එහි ප්‍රමුඛතම කොටස්හිමියා වූ එලයන්ස් ෆයිනෑන්ස් වෙතින් කොටසක් රුපියල් 166 බැගින් රුපියල් මිලියන 501 ක් වටිනා ගනුදෙනුවකින් අත්පත්කරගමින් එහි සිය කොටස් ප්‍රතිශතය 41.33ක් වෙත රැගෙන ගිය අතර ඉතිරි කොටස්වල වැඩි අයිතිය ප්‍රධාන වශයෙන් එලයන්ස් ෆයිනෑන්ස් පී.එල්.සී සමාගම සහ ඩවී ඉන්වේස්ටම්න්ට් ට්‍රස්ට් පුද්ගලික සමාගමට පිළිවෙලින් 19.53 සහ 10.10 බැගින් අයත් වේ.

අදාළ ඉල්ලුම් ලියැවිල්ල ඔක්තෝබර් 24 වැනිදා කොටස් හිමියන් වෙත යවන ලද අතර ආර්පිකෝ ෆයිනෑන්ස්හී දළවශයෙන් 71.16 %ක අයිතිය AMF විසින් දරනු ලබන බවට එහි සඳහන් විය. අදාළ ඉල්ලුම් කාලය තුළ AMF විසින් පවරාගත් කොටස් අතුරින් 22.58% ක් සපුරා ඇති අතර තවත් 0.069ක කොටස් කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ හරහා සපුරාගැනීමට නියමිතය.

2016 ජනවාරි 1 වැනිදා වන විට සිය අවම වත්කම් රුපියල් බිලියන 8ක් සහ සිය මූලික ප්‍රාග්ධනය රුපියල් බිලියනයක් වන බැංකු නොවන මුල්‍යායතන 2018 ජනවාරි මස 01 වැනිදා වන විට එය බිලියන 1.5 ක් දක්වා වර්ධනය කිරීමේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුල්‍ය අංශ ඒකාබද්ධ කිරීමේ සැලැස්ම අනුව මෙම කොටස්පවරාගැනීම ඉතාම සාධනීය තත්ත්වයක් වේ.

මෙම සැප්තැම්බර් මසින් අවසන්වන කාර්තුවේ මුල්‍ය වාර්තාවට අනුව, AMF විසින් රුපියල් බිලියන 3.38ක සහ ආර්පිකෝ ෆයිනැන්ස් විසින් රුපියල් බිලියන 5.18ක වත්කම් වටිනාකමක් උසුලනු ලබන අතර ඒවායෙහි කොටසක දළ වටිනාකම පිළිවෙලින් රුපියල් 150 සහ රුපියල් 99.53 බැගින් වේ. AMF සතුව රුපියල් මිලියන 840.47ක මූලික ප්‍රාග්ධනයක්ද ආර්පිකෝ ෆයිනෑන්ස් සතුව රුපියල් මිලියන 740.28ක මූලික ප්‍රාග්ධනයක්ද සතුවන අතර ඒ අනුව ඒකබද්ධ සමාගම මහබැංකුවේ අදාළ සැලැස්ම සපුරා තිබේ.

අදාළ කාර්තුව තුළ ආර්පිකෝ ෆයිනෑන්ස් සමාගම රුපියල් මිලියන 127.12ක දළ පොළී ආදායමක් උපයා ඇති අතර එය ඉකුත් වසරට සාපේක්‍ෂව 22%ක වැඩිවීමකි. මේ අතර එහි දළ ලාභය රුපියල් මිලියන 28.49ක් වන අතර එය ඉකුත් වසරට සාපෙක්‍ෂ්ව 3%ක වැඩිවීමක් වේ. මේ අතර AMF විසින් ඉකුත් කාර්තුවේ රුපියල් මිලියන 100.31ක දළ පොලී ආදායමක් උපයා තිබේ. එය ඉකුත් වසරට සාපේක්‍ෂව 3%ක වැඩිවීමකි. එහි දළ ලාභය රුපියල් මිලියන 23.61ක් වූ අතර 37%ක පහත වැටීමකි. ආර්පිකෝ ෆයිනෑන්ස් සමාගම යනු මෙරට දෙවැනි පැරණිතම මුල්‍ය සමාගම වන අතර එය 1951 දී රිචඞ් පීරිස් විසින් පිහිටුවන ලදි. AMF යනු මෙරට 5 වැනි පැරණිතම මුල්‍ය සමාගමයි.